Mat á námi, þroska og velferð barna er mikilvægt, felur það í sér að safnað er upplýsingum um alhliða þroska barna. Leikskólinn notar þessar upplýsingarnar til að styðja við nám og velferð barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Boðið er upp á foreldraviðtöl að vori og hausti. Viðtölin að hausti varða aðlögun og líðan barnsins en að vori fá foreldrar upplýsingar um alhliða þroska, nám og líðan. Við erum að þróa okkur í að nota námssögur sem matstæki en markmið með sögugerð er að greina og meta styrkleika barna, áhuga þeirra og virkni í samvinnu við börnin sjálf. Myndrænar skráningar eru einnig notaðar til að meta starf og framfarir barna. Er börnin færast á milli húsa, úr yngra í eldra hús, býður deildarstjórinn foreldrum upp á viðtal með deildarstjóranum á þeirri deild sem barnið flyst á.

TRAS skráningarlistinn er notaður til að fylgjast með stöðu barna en hann er ekki málþroskapróf heldur athugun í skráningarformi á málhegðun og málþróun hjá börnum á ákveðnum aldri. Með TRAS skráningunni er hægt að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska barnanna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga.

EFI-2 málþroskaskimunarpróf er ætlað að finna þau börn sem víkja mest frá meðalfærni jafnaldra í málskilningi og máltjáningu. Prófið er tekið á öllum börnum á fjórða ári.

Hljóm-2 skimun er lögð fyrir öll elstu börnin í október en prófið kannar hljóðkerfis- og málmeðvitund barna. Niðurstöðurnar eru nýttar til að skipuleggja áframhaldandi málörvun og að vori eru prófið aftur lagt fyrir þau börn sem sýndu slaka færni.

Stoðþjónusta

Öll börn eiga sama rétt til náms og stuðla skal að jafnrétti til náms og vellíðan allra barna. Veita skal þann stuðning við hæfi svo að barnið geti tekið þátt í daglega starfinu. Ef grunur vaknar um frávik hjá barni fer fram ákveðin vinnuferill sem alltaf er unnin í samvinnu við foreldra/forráðamenn. Við leikskólann starfar sérkennslustjóri sem heldur utan um sérkennslumál leikskólans í samráði við leikskólastjóra og þjónustumiðstöð Breiðholts. Við þjónustumiðstöðina starfa sérfræðingar sem geta veitt ráðgjöf, leiðbeint og eru samstarfsaðilar ef upp koma þroskafrávik hjá börnum.

Innra mat

mat á innra starfi leikskólans er kerfisbundið og samofið daglegu leikskólastarfi. Á ári hverju er gerð matsáætlun og þar kemur fram hvaða leiðir leikskólinn fer við að meta starfið, jafnt gæði og árangur þess. Markmið með matinu er að meta hvort og hve miklu leyti markmiðum leikskólans hefur verið náð. Stuðst er við viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum leikskólans sem Reykjavíkurborg hefur gefið út. Notast er við fjölbreyttar aðferðir við gagnaöflun og einnig eru matstækin ólík.

 • Viðhorfskannanir, bæði meðal foreldra og starfsfólks.
 • Sí- og endurmat starfsfólks.
 • Starfsmannasamtöl sem eru einu sinni á ári.
 • Demantsaðferðin, endurmatsaðferðin sem unnin er með börnunum.
 • Umræða á deildar- og starfsmannafundum og á skipulagsdögum.

Áætlun um innra mat

Við höfum gert áætlun um innra mat til næstu 4 ára.

2016-2017

 • Viðhorfskönnun meðal foreldra um samstarf
 • Útbúa nýjan matsáætlunarbækling sem skoðar þroska, vellíðan og nám barna.
 • Demantsáætlun til að meta leik og starf barnanna.
 • Sí- og endumat meðal starfsfólk um þátttöku þeirra í leik barnanna.

2017-2018

• Matsáætlunarbæklingur.
• Demantsáætlun til að meta leik og starf barnanna, áhugsvið og þátttöku.
• Sí- og endumat meðal starfsfólk um þátttöku þeirra í leik barnanna.
• Viðhorfskönnun meðal starfsfólks um starf leikskólans.

2018-2019

 • Viðhorfskönnun meðal foreldra um samstarf
 • Matsáætlunarbæklingur.
 • Demantsáætlun til að meta leik og starf barnanna, áhugasvið og þátttöku.

2019-2020

 • Matsáætlunarbæklingur.
 • Demantsáætlun til að meta leik og starf barnanna, áhugasvið og þátttöku.

Ytra mat
Ytra mat er gert af utankomandi aðila og er gerð úttekt á starfsemi leikskólans. Annað hvert ár er framkvæmd viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar. Tilgangurinn er að fá fram viðhorf starfmanna til ýmissa þátta s.s. starfsumhverfis, samskipta og stjórnunarhátta. Rafræn viðhorfskönnun til foreldra er einnig send annað hvert ár og er ætlað að kanna viðhorf foreldra til innra starfs leikskólans. Leikskólinn nýtir sér niðurstöður þessara könnunar til að bæta og þróa starf leikskólans.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lætur reglulega, samkvæmt lögum um leikskóla, fara fram ytra mat. Matið er hluti af samtarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og mennta- og menningarmálaráðuneytis en framkvæmdin er á vegum Námsmatsstofnunar og er samkvæmt þriggja ára áætlun ráðuneytisins. Matið er ætlað að tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerðar og í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla.